Pohoda Žabětín -

vybavení

Způsob vytápění a příprava teplé užitkové vody

 

Existuje celá řada možností jak vytápět dům a zajišťovat ohřev vody. Některé zdroje tepla mají levný provoz, jiné fungují bezobslužně, další jsou šetrné k životnímu prostředí. Ale jen u jednoho způsobu vytápění najdete všechny tyto pozitivní vlastnosti najednou – u tepelného čerpadla.

 

Tepelné čerpadlo je energetické zařízení, které je schopné odebrat tepelnou energii okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a přečerpat ji na teplotu, při které již můžeme vytápět dům, ohřívat teplou užitkovou vodu či bazén. Pro přečerpání je potřeba dodat tepelnému čerpadlu malý podíl elektrické energie pro pohon kompresoru, který spolu s dalšími prvky zabezpečuje správný chod zařízení, což je vlastně jediná energetická dotace celému systému.

 

Česká republika je soběstačná pouze ve výrobě elektrické energie, drtivou většinu ropy a plynu je nucena dovážet ze stále méně stabilních oblastí, jak se prokázalo v lednu 2009 při již skutečně dlouhodobým omezením dodávek plynu z Ruska. Problémem dodávek se zabývali v říjnu 2009 ministr zahraničí, ministr průmyslu a obchodu a ministr vnitra ve zprávě o připravenosti Česka na možnou další plynovou krizi - více naleznete zde.Elektrickou energii nám polostátní e-on stále zdražuje, podobný trend zažila ropa, která v létě 2008 dosáhla historických cenových maxim v podstatě skokově. Současně někteří z nás nechtějí další jaderné elektrárny, další investice do nových tras ropovodů a plynovodů a zásobníků ropných produktů. Nabízí se řešení využít ekologické a současně v provozu ekonomické možnosti vlastního prostředí a ani v budoucnu nespoléhat na nevyčerpatelnost dosud tradičně využívaných topných médií. A budeme se moci nadechnout ekonomicky i fakticky.

 

Podle toho odkud čerpáme tepelnou energii, rozlišujeme tepelná čerpadla (TČ) na systémy země - voda (plošný kolektor nebo hlubinný vrt), vzduch - voda (odběr tepla z okolního vzduchu) a voda - voda (přečerpávání spodní vody ze studny). Poslední způsob se u nás prakticky nevyužívá - má příliš vysoký požadavek na intenzitu přítoku vody do studny.

 

Poměr mezi získanou tepelnou energií a dodanou elektrickou energií se nazývá topný faktor. Hodnota topného faktoru se většinou pohybuje od 3 do 5 - podle toho, při jakých podmínkách tepelné čerpadlo pracuje. Čím nižší je výstupní teplota, tím vyšší je topný faktor. Ideální pro tepelné čerpadlo je podlahové vytápění, které je provozováno při teplotách kolem 35°C. Přitom je v domě dostatek tepla.

 

Topný faktor nám ukazuje, kolikrát méně protopíme energie oproti jiným zdrojům tepla. Například při tepelném výkonu 12 kW nám klasický elektrokotel za jednu hodinu spotřebuje 12 kWh energie. Tepelné čerpadlo s topným faktorem 4 za stejnou dobu spotřebuje pouze 3 kWh.

 

Bytový dům POHODA byl navržen s ohledem na maximální úsporu energie. Podle hodnocení energetické náročnosti, která je stanovena průkazem energetické náročnosti budovy je tento bytový dům klasifikován v nejvyšší kategorii, tedy třídě energetické náročnosti A (stupnice A až G). Navržená tepelná čerpadla mají průměrný normovaný topný faktor COP 3,2.

 

Bytový dům se sestává z pěti obytných sekcí označených jako „A“, „B“,“C“, „D“ a „E“. Vytápění a příprava teplé vody v bytovém domě je navržena prostřednictvím tepelného čerpadla vzduch – voda, a to jako centrální vytápění pro každou sekci bytového domu zvlášť. Tepelná čerpadla společně s výměníky jsou umístěna na ploché střeše nad 1S směrem do ulice.

 

Otopnou plochou, která předává teplo do místností, je podlaha, tj. podlahové vytápění. Způsob předávání tepla plošným sáláním je hygienicky nejvhodnějším, samozřejmě při dodržení hygienické normy pro maximální povrchovou teplotu podlahy. Jako nášlapná vrstva podlahy je uvažována plovoucí laminátová podlaha, v kuchyňských koutech a hygienických místnostech dlažba. Jsou možné i jiné druhy podlahové krytiny, vždy však platí: čím větší izolant nášlapná vrstva tvoří, tím menší je schopnost podlahou topit. Za zcela nevhodné je možno považovat koberce s vysokým vlasem, ale rovněž značné množství nábytku zabraňujícího sálání podlahy (vhodný je nábytek vytvářející vzduchovou mezeru mezi svojí konstrukcí a podlahou).

 

Měření spotřeby tepla a chladu je řešeno individuálně po bytech.

 

Zvolený typ obou druhů tepelných čerpadel v bytovém domě Pohoda umožňuje jejich zpětný – reverzní chod. TČ je možné provozovat v „obráceném“ - reverzním režimu i v létě, kdy namísto topení dochází k chlazení (podlahou). Chlazení přináší v letním období zlepšení komfortu vnitřního klimatu v místnostech, především těch, které jsou situovány do vnitrobloku, tedy na jih. Předávání chladu podlahou rozhodně nemá takovou účinnost jako klasická klimatizace, naproti tomu je tento způsob chlazení přirozený a nemá negativní vlivy na užívání bytu jako klimatizace (nerovnoměrné rozložení chladného vzduchu v místnosti, obtěžování průvanem apod.) Tepelná čerpadla budou převedena do vlastnictví majitelů jednotek.

 

Lze tedy jednoznačně konstatovat, že se jedná o perspektivní zdroj energie s velkou budoucností, který je prakticky nevyčerpatelný a stoprocentně šetrný k životnímu prostředí. Bytový dům POHODA se svým technickým řešením řadí mezi nadstandardní stavby v oblasti bytové výstavby, a to nejen v městě Brně.

 

Seznamy


Základy

Železobetonové základové pasy – prahy podepírané pilotami. Sloupy založeny na roznášecí železobetonové patce podpírané rovněž pilotou.

 

Svislé nosné konstrukce

Nosný systém stěnový příčný z keramických voštinových cihelných bloků kontaktně zateplených polystyrenem a minerální vatou.

 

Vodorovné nosné konstrukce

Skládaný betonový strop z předpjatých nosníků a tenkostěnných betonových stropních vložek s následným zmonolitněním.

 

Schodiště

Prefabrikovaná železobetonová zalomená deska se stupni obloženými teracovými deskami.

 

Zdivo

Zdivo fasádního pláště z keramických voštinových tvarovek HELUZ 30 (event. 24) P+D (kontaktně zateplené).
Zdivo vnitřních stěn mezibytových a stěn mezi bytem a chodbou z akustických keramických tvarovek HELUZ 30 AKU P+D.
Zdivo bytových příček z keramických tvarovek HELUZ 14 P+D.

 

Izolace proti vodě

Izolace proti vodě, zemní vlhkosti a radonu z modifikovaných asfaltových pásů.
Izolace pod keramickými dlažbami koupelen a pod keramickými obklady stěn po obvodu van hydroizolační stěrkou.
Pojistná hydroizolace v šikmé střeše z difúzně otevřené fólie.
Izolace balkónů, lodžií, teras a vegetačních střech z hydroizolační fólie nebo hydroizolační stěrkou.
Parotěsná vrstva plochých střech z modifikovaného asfaltového pásu.

 

Střešní konstrukce, balkony a terasy

Šikmá střecha se skládanou krytinou - betonová taška.
Pultové vikýře s plechovou krytinou hladkou, systém Lindab.
Pochůzí terasa s teracovou dlažbou do rektifikovatelných terčů (tam, kde je terasa nad bytným prostorem, tj. skladba s tepelnou izolací. Díky uložení dlažby na terče je plocha terasy vodorovná.
Balkony klasického řešení s mrazuvzdornou keramickou dlažbou (ve směru kladení stropů tam, kde je balkon nad obytným prostorem).
Balkony prefabrikované z pohledového betonu s protiskluzovou úpravou (tam, kde jsou balkony vykonzolované nad volný prostor, tedy nejsou ve skladbě zateplené a jsou kolmo na směr kladení stropních panelů).

 

Tepelné izolace

Izolace podlahy v 1S z polystyrénu tl. 140 mm.
Izolace soklu z extrudovaného polystyrénu tl. 100 mm.
Izolace obvodových stěn objektů z fasádních desek stabilizovaného polystyrénu, z požárních důvodů lokálně nahrazeny deskami z minerální plsti. Tl. tepelné izolace 120 mm.
Izolace střešní konstrukce z měkké minerální plsti tloušťky 200 + 60 mm.
Izolace pultových střešních konstrukcí ve fasádním plášti z polystyrénu, z bočních stran z minerální plsti. Tl. tepelných izolací 120 mm.
Ploché střechy ve spojovacích krčcích ze spádových polystyrenových klínů tl. 180 až 240 mm.
Balkóny a terasy nad byty z tvrdé PUR/PIR pěny tl. 160 mm.

 

Zvukové izolace

Kročejová izolace podlah ze systémových desek pro podlahové vytápění.
Zvuková izolace sádrokartonových stěn instalačních šachet z minerálních rohoží.
Uložení schodišťových desek do tranzolí z důvodu akustického útlumu hluku.
Uložení tepelných čerpadel na silentbloky a zvukově izolační podložku.

 

SDK konstrukce

Podhledy v místech vedení rozvodů řemesel.
Podhledy chodeb, WC, koupelen, popř. i jiných částí bytů.
Podhledy v podkroví budou protipožární.
Sádrokartonová příčka s dvojitým opláštěním zvukově izolační u některých instalačních šachet bytů.
Sádrokartonová konstrukce kapotující závěsné klozety.

 

Úpravy povrchů stěn - vnější

Fasádní systémová probarvená omítka na zateplovací systém.
Kontaktní obklad stěn fasády keramickou slinutou dlažbou.
Přesahy šikmých střech obloženy cementovláknitými deskami Cembonit.

 
Úpravy povrchů stěn a stropů - vnitřní

Vnitřní omítky jádro + štuk, rohové podomítkové lišty, malby bílé.
V hygienických zařízeních keramické obklady stěn do výšky zárubní dveří, rohové a ukončující plastové lišty.
Obklady jsou ve standardu navrženy z cenové kategorii 350 Kč/m2 ?.

 

Podlahy

Anhydridový potěr nad podlahovým vytápěním.

 

Povrchové úpravy podlah

Společné komunikační prostory - chodby: keramická slinutá dlažba, keramický sokl v 70 mm.
Schodiště: stupnice z teracových desek bez obkladu podstupnic, mezipodesty ze slinuté keramické dlažby, celý schodišťový prostor olemován teracovým soklíkem v = 100 mm.
Anhydridový potěr nad podlahovým vytápěním.
Byty: v pokojích a chodbách laminátové plovoucí podlahy (v cenové kategorii 450 Kč/m2 ?) , v hygienických zařízeních a kuchyňských koutech keramická dlažba (v cenové kategorii 400 Kč/m2 ?).
Nebytové jednotky : keramická dlažba, keramický sokl v 70 mm.
Technické místnosti : keramická dlažba, keramický sokl v 70 mm.
Přechody mezi rozdílnými nášlapnými vrstvami jsou řešeny systémovými přechodovými lištami.
Terasy a balkóny : protiskluzová teracová dlažba na distančních podložkách a lepená mrazuvzdorná keramická dlažba.

 


Konstrukce klempířské

Oplechování vnějších parapetů oken komaxitovaný hliníkový plech.
Veškeré klempířské výrobky z titanzinku.

 

Zámečnické výrobky

Vstupní dveře a okna společných prostor a okna nebytových prostor v 1S: rámy hliníkové komaxitované, zasklení tepelně izolačním čirým dvojsklem, u vchodových dveří sklo bezpečnostní (sklo je vyztuženo fólií – ochrana proti poranění).
Zasklení oken bytů u krytých parkovacích stání s protipožární úpravou a s pevným zasklením vakuovaným dvojsklem, kování vstupních dveří do bytů bezpečnostní, dilatační APU lišty v místě styku rámů s omítkou.
OK zábradlí vnitřních schodišť v provedení ze žárově pozinkované oceli s dřevěným madlem.
OK zábradlí balkónů a teras a konstrukce paravanů z žárově pozinkované oceli.
Venkovní ocelové schodiště mezi zahrádkami a parkem s prefabrikovanými ocelovými stupni z poloroštu včetně podest, vše v žárově pozinkované oceli.
Ocelové natírané zárubně u dveří technických místností a společných prostor v 1S a u dveří oddělující požární úseky.
Ocelové komaxitované poštovní schránky bytů a nebytových jednotek.

 

Truhlářské výrobky

Vnitřní dveře v bytech: plné hladké dýhované, zárubně obložkové, kování kartáčovaná nerez.
Vnitřní dveře v nebytových a společných komunikačních prostorách plné s laminátovou povrchovou úpravou, zárubně ocelové natírané, kování kartáčovaná nerez.
Dveře oddělující požární úseky s příslušnou požární odolností s ocelovými natíranými zárubněmi.
Dřevotřískové parapetní desky oken s povrchovou úpravou melamin, plastová uzavírací čela.
Dřevěná střešní okna výklopně kyvná s oplechováním z hliníkového plechu, který je součástí dodávky okna.
Madla schodiště dřevěná, lakovaná transparentní lakem.
Prahy vstupních dveří do bytů dřevěné lakované.

 

Plastové výrobky

Okna bytů a nebytových prostor, balkónové dveře a francouzská okna z pětikomorových profilů barvy zlatý dub (exteriér i interiér), zasklení izolačním čirým dvojsklem, otvíravá i sklopná křídla s ventilací a mikroventilací, kování celoobvodové – matný hliník.
Ve styku ostění okno instalovány dilatační APU lišty.

 

Zdravotně technická instalace (ZTI)

Potrubní rozvody plastové.
Zařizovací předměty : umyvadlo, klozet závěsný typ GEBERIT v barvě bílé, vana nebo sprchová vanička akrylátová barvy bílé, vodovodní baterie stojánkové pákové chromované.
Pro automatickou pračku je navržena příprava ve formě ventilu na vodu a pračkového sifonu na odpadním potrubí.
Podružné měření teplé a studené vody: samostatné měření pro každou jednotku.

 

Vytápění, chlazení

Společné pro každou jednotlivou sekci, ekologické, pomocí tepelných čerpadel - typ vzduch/voda s doplňkovým ohřevem vody elektrickou topnou spirálou, která je součástí tepelného čerpadla a spíná pouze ve špičkových výkonech (extrémní mrazy, nárazový extrémní odběr teplé vody apod.)
Tepelná čerpadla budou převedena do vlastnictví majitelů jednotek.
Předávání tepla prostřednictvím podlahového vytápění.
Tepelná čerpadla jsou navržena s funkcí zajišťující chlazení v létě (podlahou).
Potrubní rozvody páteřní ocelové, ostatní rozvody plastové.
Otopná tělesa v koupelnách bytů : ocelové topné žebříky s elektrickou patronou.
Doplňkový elektrický přímotop v každém bytě (ložnici) a každé nebytové jednotce.
Měření spotřeby tepla a chladu individuální pro bytové jednotky a nebytové jednotky, které je umístěno v bytových rozdělovačích podlahového topení.
Regulace teplo/chlad lokální - v referenčních místnostech v bytech. U malých bytů je referenční místností (obývací) pokoj, u velkých bytů jsou navrženy dva termostaty: jeden v místnosti na jih a druhý v místnosti na sever z důvodů jiných tepelných zisků
Pro správnou funkci podlahového vytápění je nutno zamezit kladení jakýchkoliv izolantů (např. „těžkých“ koberců, nábytku přiléhajícího k podlaze – postele v ložnici apod.) v rozhodující ploše podlahy.

 

Vzduchotechnika (VZT)

Nucené odvětrání WC, koupelen, komor a nebytových jednotek.
Nucené odvětrání strojoven tepelných čerpadel a úklidových místností.
Stavební připravenost pro instalaci digestoří kuchyňských linek, které spočívá ve vyvedení VZT potrubí ze stoupacího vedení v instalační šachtě přes stěnu kuchyňského koutu.
Nucené odvětrání místností domácích prací v bytech v 1S s tepelnou úpravou přiváděného vzduchu.

 

Silnoproud

Rozvody v měděném vodiči.
Zásuvky a vypínače ABB Tango, spínače v komunikačních prostorách opatřeny poziční diodou.
Vybavení osvětlovacími tělesy: úklidové komory, společné komunikační prostory a terasy.
Hromosvod a ochranné pospojování zařizovacích předmětů.
Měření spotřeby elektřiny - samostatné měření pro každou bytovou a nebytovou jednotku.

 

Slaboproud

Domácí telefon v bytech a nebytových jednotkách pro komunikaci se vstupy - el. vrátný včetně zvonkového tabla u vstupu do sekce.
Trubkování rozvodů pro telefon/internet a trubkování pro příjem TV signálu „vzduchem“ i pro kabelovou televizi.
Každý byt vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace požáru.

 

Výtah (sekce C)

Se 4-mi stanicemi : 1S až 3NP.
Trakční, bezpřevodový, frekvenčně řízený.
Bez strojovny, pohon pod stropem výtahové šachty, automatické posuvné dveře, světelná a zvuková signalizace.
Výtah splňuje vyhlášku pro tělesně hendikepované občany.
Vybavení kabiny: nerezové madlo, zrcadlo, sedátko.
Výtah je situován tak, že nesousedí s žádnou bytovou jednotkou (hlukové hledisko).


Zpevněné plochy, komunikace, parkování

Venkovní terasy bytů v 1S z terasových desek Twinson.
Nové komunikace a chodníky z betonové zámkové dlažby.
Parkování osobních vozidel je navrženo na venkovní ploše (některá parkoviště jsou částečně kryta dřevěnými pergolami porostlými pnoucí zelení) a pod přesahem bytového domu směrem do ulice (krytá parkovací stání).
Před domem v malé docházkové vzdálenosti jsou navržena dvě stanoviště komunálního odpadu oddělená živým plotem.

 
Sadové úpravy, hřiště

Prostor vnitrobloku je pojednán v parkové úpravě. Je bohatě osázen vzrostlou zelení a keři. Prostor ulice a parku je komunikačně propojen pěší stezkou.
V parku je navržena dvojice hřišť. Univerzální pro míčové hry a dětské s prolézačkou a lavičkami.
Před bytovým domem směrem do ulice (za hranou parkovacích stání) je stávající a nově navržená clonící zeleň.
Retenční nádrž zachytávající dešťové vody je poblíž potoka v koncové poloze příjezdové komunikace. Je navržena jako podzemní a plocha nad ní je zatravněna.
Součástí standardní dodávky bytové jednotky nejsou: kuchyňské linky vč. spotřebičů (pouze stavební připravenost), veškerá svítidla v interiéru bytových jednotek (pouze svítidla ve společných prostorách domu a na terasách a balkonech v počtu 1 svítidlo/terasu, balkon) a veškerý mobiliář – nábytek vč. vestavných skříní.

V případě, že v době realizace nebude výrobce dodávat uvedené typy, budou tyto nahrazeny modelem či výrobkem obdobného typu stejné kvality. Obdobně se postupuje v případě technologií.

 

Přípojky inženýrských sítí

Kanalizace
Voda
Telefon/ TV - trubkování
Elektro


Uvedený technický popis je orientační a nevylučuje případnou záměnu materiálu či technologií za výrobek či postup obdobných parametrů a kvality - to vše po odsouhlasení generálním projektantem.